Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
czwartek 25 kwiecień 2024

 

KOMUNIKAT z dnia 10.02.2020 godz. 13:05

W dniu dzisiejszym dołączono załączniki w wersji edytowalnej. Dotyczy to załączników:

1. Załącznik nr 1_1 - Specyfikacja techniczna zestawu endoskopowego

2. Załącznik nr 1_2 Specyfikacja techniczna lampy czołowej laryngologicznej

3. Załącznik nr 1_3 Specyfikacja techniczna kardiotokografu

4. Załącznik nr 1_4 Specyfikacja techniczna kardiomonitora kompaktowego

5. Załącznik nr 1_5 Specyfikacja techniczna koncentratora tlenu

6. Załącznik nr 1_6 Specyfikacja techniczna wirówki laboratoryjnej

7. Załącznik nr 1_7 Specyfikacja techniczna mikroskopu laboratoryjnego (biologicznego)

8. Załącznik nr 1_8 Specyfikacja techniczna analizatora Na/K

9. Załącznik nr 2 Formularz oferty

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Oleśnica, dnia 06.02.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica,

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe: 07109024150000000108014013,

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458,

adres strony internetowej: http://www.szpzoz-olesnica.pl

adres e-mail:

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica (upoważnienie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Nr postępowania: SZPZOZ/ZP/01/2020)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej (oraz przeszkolenie personelu medycznego):

L/p Wyszczególnienie Ilość sztuk Komórka organizacyjna Zakład leczniczy
1 Zestaw endoskopowy. 1 Poradnia otolaryngologiczna. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy.
2 Lampa laryngologiczna. 1
3 Kardiotokograf 1 Poradnia ginekologiczno - położnicza.
4 Kardiomonitor. 1 Gabinet zabiegowy POZ.
5 Koncentrator tlenu. 1
6 Kardiomonitor. 1 Gabinet zabiegowy POZ.

Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25

w Oleśnicy.

7 Koncentrator tlenu. 1
8 Wirówka laboratoryjna. 1

Centralne laboratorium analityczne.

9 Mikroskop laboratoryjny. 1
10 Analizator Na/K. 1

o parametrach opisanych w specyfikacjach technicznych stanowiących zał. od nr 1.1 do nr 1.8 do niniejszego zapytania.

Kody  CPV: 331000000

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty (t):

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

   jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

   podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo

   zamówień publicznych (dalej pzp)

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

   Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających

   dopuszczenie do obrotu i stosowania - atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu na

   terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenie lub

   powiadomienie Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych

   i Produktów Biobójczych.

3. Wykaz zainstalowanej i uruchomionej oferowanej aparatury medycznej w okresie ostatnich 3

   lat, a jeśli okres działalności gospodarczej Wykonawcy jest krótszy, za ten okres.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie do 60 dni, od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent (Wykonawca) powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym (zał. nr 2) do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

1) być opatrzona pieczątką firmową;

2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres email, numer telefonu, numer NIP;

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty Wykonawca dołącza: wypełniony i podpisany druk specyfikacji technicznej oferowanego (ych) urządzenia (eń) oraz zaakceptowany wzór umowy, a także inne dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykonawca podaje w ofercie kwotę netto i brutto w PLN za całość wykonania usługi oraz w rozbiciu na poszczególne pozycje zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, lub też dostarczona

   osobiście na adres: SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, do dnia 20.02.2020  

   r. (do godziny 12:00), w zamkniętej kopercie opisane: ”Dostawa …………. - Nie otwierać

   przed godz. 12:15 dnia 20.02.2020 r.”.

   Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

2. Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem       zwrotnym.

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy pokój nr 3 (II p.).

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

   treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców obliczenia (skalkulowania) ceny ofertowej za przedmiot

   określony w specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych

   z realizacją przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem kosztów pracy, których wartość

   przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

   minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na podstawie przepisów o minimalnym

   wynagrodzeniu za pracę.

2. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto w złotych, a także wyszczególnić wartość

   podatku VAT w złotych. W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje różne

   stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest to wyszczególnić w ofercie.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZPZOZ W OLEŚNICY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

       PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował, następującymi

   kryteriami i wagami, a mianowicie:

L/p Kryteria Jedn. miary Oznaczenie kryterium Waga [w pkt.]
1 Cena C 60,00
2 Gwarancja producenta* lata G 20,00
3 Koszty serwisu pogwarancyjnego. S 20,00
Razem: 100,00

* wymagana jest gwarancja producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

2. Zasady oceny ofert, w przypadku:

1) punktów przyznawanych za kryterium „cena” , oferta z najniższą ceną otrzyma (zaokrągloną

     do dwóch miejsc po przecinku) maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty otrzymają

     liczbę punktów, wynikającą ze wzoru: C = (Cnc : Cbc) x 60 [pkt,]

    

     gdzie: Cn c - najniższa cena oferty,

             Cb c - cena badanej oferty,

               C - punkty przyznane za kryterium ceny,

2) kryterium gwarancji producenta: oferta na dostawę urządzenia z okresem gwarancji

    wynoszącym:

     a) 2 lata - oferta otrzyma   0 punktów

  a) 3 lata   - oferta otrzyma   5 punktów,

     b) 4 lata   - oferta otrzyma 10 punktów,

      c) 5 lat    - oferta otrzyma 20 punktów,

    

3) kryterium – koszty serwisu pogwarancyjnego: max 20 pkt.:

  

   Przez serwis pogwarancyjny należy rozumieć czynności serwisowe wskazane przez producenta,

   a także naprawy i wymagane przez NFZ przeglądy roczne.

   Ocena kosztów serwisu pogwarancyjnego „S” punktowana jest następująco:.

  1. za roczny koszt wsparcia technicznego, wynoszący do 5,00 % kosztu oferowanej ceny przedmiotu zamówienia, oferta w tym kryterium otrzyma:                          20 punktów;
  2. za roczny koszt wsparcia technicznego, wynoszący do 10,00 % kosztu oferowanej ceny przedmiotu zamówienia, oferta w tym kryterium otrzyma:                          10 punktów;
  3. za roczny koszt wsparcia technicznego, wynoszący do 15% kosztu oferowanej ceny przedmiotu zamówienia (część I), oferta w tym kryterium otrzyma:                 5 punktów.

3. Ocena końcowa oferty:

     Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest oferty przedstawiającej

     najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (to jest: najniższa cena lub koszt przez cały cykl życia, najlepiej

     spełnione pozostałe kryteria jakościowe, użytkowe, ekologiczne, kwalifikacje i doświadczenia personelu Wykonawcy, serwis

     i warunki dostawy oraz termin realizacji) o których mowa wyżej - to jest tą, która

     uzyska największą liczbę punktów - obliczoną wg. wzoru: Ok = C + G + S [pkt.].

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Zamawiający  pod adresem email:

X. ZAŁĄCZNIKI - do pobrania poniżej:

1.  Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

2.  Załącznik Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

3.  Załącznik Nr 3 - projekt umowy.

Attachments:
Download this file (odpowiedzi na pytania z dnia 13-02-2020.pdf)odpowiedzi na pytania z dnia 13-02-2020.pdf[ ]120 kB
Download this file (odpowiedzi na pytania z dnia 13-02-2020.pdf)odpowiedzi na pytania z dnia 13-02-2020.pdf[ ]120 kB
Download this file (odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_11_02_2020.pdf)odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_11_02_2020.pdf[ ]292 kB
Download this file (protokoł_z_dnia_24_02_2020.pdf)protokoł_z_dnia_24_02_2020.pdf[ ]145 kB
Download this file (Wzor_umowy_na_dostawe_montaz_uruchomienie.pdf)Wzor_umowy_na_dostawe_montaz_uruchomienie.pdf[ ]350 kB
Download this file (Zalacznik_1_1_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_zestawu_endoskopowego.doc)Zalacznik_1_1_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_zestawu_endoskopowego.doc[ ]73 kB
Download this file (Zalacznik_1_2_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_lampy czołowej laryngologicznej.doc)Zalacznik_1_2_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_lampy czołowej laryngologicznej.doc[ ]39 kB
Download this file (Zalacznik_1_2_specyfikacja_tech_lampy_czolowej_laryngologicznej.pdf)Zalacznik_1_2_specyfikacja_tech_lampy_czolowej_laryngologicznej.pdf[ ]58 kB
Download this file (Zalacznik_1_3_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_kardiotokografu.doc)Zalacznik_1_3_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_kardiotokografu.doc[ ]41 kB
Download this file (Zalacznik_1_3_specyfikacji_tech_kardiotokografu.pdf)Zalacznik_1_3_specyfikacji_tech_kardiotokografu.pdf[ ]60 kB
Download this file (Zalacznik_1_4_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_Kardiomonitora kompaktowego.doc)Zalacznik_1_4_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_Kardiomonitora kompaktowego.doc[ ]58 kB
Download this file (Zalacznik_1_4_specyfikacja_tech_kardiomonitora.pdf)Zalacznik_1_4_specyfikacja_tech_kardiomonitora.pdf[ ]147 kB
Download this file (Zalacznik_1_5_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_koncentratora tlenu.doc)Zalacznik_1_5_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_koncentratora tlenu.doc[ ]41 kB
Download this file (Zalacznik_1_5_specyfikacja_tech_koincentratora_tlenu.pdf)Zalacznik_1_5_specyfikacja_tech_koincentratora_tlenu.pdf[ ]65 kB
Download this file (Zalacznik_1_6_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_wirówki laboratoryjnej.doc)Zalacznik_1_6_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_wirówki laboratoryjnej.doc[ ]42 kB
Download this file (Zalacznik_1_6_specyfikacja_tech_wirowki_laboratoryjnej.pdf)Zalacznik_1_6_specyfikacja_tech_wirowki_laboratoryjnej.pdf[ ]70 kB
Download this file (Zalacznik_1_6_specyfikacja_tech_wirowki_laboratoryjnej.pdf)Zalacznik_1_6_specyfikacja_tech_wirowki_laboratoryjnej.pdf[ ]70 kB
Download this file (Zalacznik_1_7_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_mikroskopu laboratoryjnego (biologicznego).doc)Zalacznik_1_7_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_mikroskopu laboratoryjnego (biologicznego).doc[ ]47 kB
Download this file (Zalacznik_1_7_specyfikacja_tech_mikroskopu_laboratyjnego.pdf)Zalacznik_1_7_specyfikacja_tech_mikroskopu_laboratyjnego.pdf[ ]77 kB
Download this file (Zalacznik_1_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_analizatora Na_K.doc)Zalacznik_1_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_analizatora Na_K.doc[ ]43 kB
Download this file (Zalacznik_1_8_specyfikacja_tech_analizatora_Na_K.pdf)Zalacznik_1_8_specyfikacja_tech_analizatora_Na_K.pdf[ ]75 kB
Download this file (Zalacznik_1_8_specyfikacja_tech_analizatora_Na_K.pdf)Zalacznik_1_8_specyfikacja_tech_analizatora_Na_K.pdf[ ]75 kB
Download this file (Zalacznik_2_FORMULARZ OFERTOWY.doc)Zalacznik_2_FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]54 kB
Download this file (Zalacznik_2_formularz_ofertowy.pdf)Zalacznik_2_formularz_ofertowy.pdf[ ]152 kB
Download this file (Zamiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf)Zamiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf[ ]32 kB
Download this file (Załacznik_1_1_specyfikacja_tech_zesatwu_endoskopowego.pdf)Załacznik_1_1_specyfikacja_tech_zesatwu_endoskopowego.pdf[ ]176 kB