Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
sobota 21 maj 2022

KARTA PRAW PACJENTA

w

Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Oleśnicy

Podstawa prawna:

1)konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483),

2)ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej: tekst jednolity - Dz. U. z dnia
15 lutego 2013 roku, poz. 217,

3)ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1027 ze zmianami),

4)ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
nr 52, poz. 417 z dnia 31 marca 2009 roku ze zmianami).

5)ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 roku,
nr 174, poz. 1039 ze zmianami),

6)ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku
nr 277, poz. 1634 ze zmianami),

7)ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe: tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 264.

1.Prawa pacjenta wynikając z Konstytucji RP:

1)każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68, ust. 1,

2)każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

2. Prawa pacjenta w SZPZOZ w Oleśnicy (dalej zwanym Zespołem), o których stanowi ustawa o działalności leczniczej:

1)pacjent zgłaszający się do danej jednostki organizacyjnej Zespołu ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności,

2)pacjent ma prawo do:

a)świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

b)udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania,
w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,

c)informacji o swoim stanie zdrowia,

d)wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

e)intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

f)udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,

g)zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,

h)dostępu do informacji o prawach pacjenta.

3. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza:

Pacjent ma prawo do:

1)udzielania mu świadczeń przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością,

2)uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,

3)uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

4)zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,

5)decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt. 3,

6)wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt.3,

7)nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,

8)wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, w celu podjęcia przez pacjenta decyzji, lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt. 3,

9)uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,

10)poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,

11)wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,

12)wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty,

13)dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,

14)zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,

15)uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,

16)wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikacje pacjenta,

17)wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,

18)poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,

19)cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu.

4.Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej:

Pacjent ma prawo do:

1)udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,

2)udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,

3)uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,

4)uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie realizowanym przez pielęgniarkę, lub położną,

5)zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,

6)wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej widomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

5.Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego:

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1)bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne podmioty psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

2)zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy,

3)uprzedzenie go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, przy czym dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy,

4)uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji, badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu, albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

6.Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów:

Pacjent ma prawo do:

1)wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek lub narządów,

2)dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobieranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełna zdolność do czynności prawnych,

3)ochrony danych osobowych dotyczących dawcy / biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnica,

4)pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

7.Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1.Pacjent ma prawo do:

1)tajemnicy informacji z nim związanych,

2)wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

3)poszanowania intymności i godności pacjenta,

4)do dokumentacji medycznej,

5)zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

6)poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

2.Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:

1)do wglądu w siedzibie jednostki organizacyjnej Zespołu, w której udzielono świadczenia zdrowotnego,

2)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii za odpłatnością zgodnie z cennikiem Zespołu, opracowanym na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Dz. U. z 2009 roku, nr 52, poz. 417.

 

 

* Wyrok TK w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych określonych w Konstytucji RP -

„Nie jest rolą Konstytucji RP dokładne określenie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, jakie należą się wszystkim obywatelom. O tym decyduje ustawa.”

- Zgodnie z wyrokiem TK, zakład opieki zdrowotnej świadczy usługi tylko do poziomu finansowania (liczby porad) o którym mowa jest w umowach na świadczenia specjalistyczne, zdrowia psychicznego, stomatologiczne i profilaktyczne..

Ponad limity można realizować świadczenia zdrowotne tylko w przypadku zagrożenia życia.