Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
sobota 21 maj 2022

TRYB PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW
w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku.

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.

4. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

5. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez SZPZOZ w Oleśnicy lub przez pracowników w nim zatrudnionych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

6. Skargę lub wniosek na działalność poradni czy pracowni /rejestracji/ rozpatruje w ramach swej właściwości kierownik jednostki organizacyjnej SZPZOZ w Oleśnicy, do którego były adresowane skargi lub wnioski. O wniesieniu skargi lub wniosku na działalność komórki organizacyjnej /poradni, pracowni, rejestracji/, kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia niezwłocznie dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy, celem ustalenia charakteru skargi lub wniosku.

7. Skargi i wnioski na działalność przychodni i wiejskich ośrodków zdrowia przyjmuje dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy, codziennie przy ul. M. Reja 10 w Oleśnicy w godzinach od 7.30 do 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku.
- tel. 798 28 03.

8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, dyrektor SZPZOZ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 

1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1

 

     adres: 56 – 400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10

     kierownik: lek. med. Katarzyna Hornung, tel. 071 798 28 25

 

2. Przychodnia Rejonowa nr 2

 

     adres: 56 – 400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25

 

     kierownik: lek. med. Anna Kołacińska