Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
poniedziałek 5 czerwiec 2023

Oleśnica, dnia 31.03.2015 r.

NOWE PRZEPISY

dotyczące profilaktycznych badań lekarskich, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2015 roku

wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu działalności gospodarczej

Dz. U z 2014 roku, poz. 1662.

W związku z postanowieniami ww. ustawy dokonane zostały zmiany w Kodeksie pracy  i rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników i kierowców,

a mianowicie:

1. Zmiana treści art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy:

   obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie tekstu jednolitego - Dz. U.

   z dnia 4 listopada 2014 roku, poz. 1502.

Badania lekarskie wstępne:

Tak jest do 31.03.2015 roku

Tak będzie od 1 kwietnia 2015 roku

Badania wstępne nie są   wymagane jedynie

w przypadku, gdy   pracownik jest ponownie przyjmowany do pracy u danego pracodawcy na to samo   stanowisko lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, pod warunkiem,   że kolejna umowa o prace zawierana jest w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub   wygaśnięciu poprzedniej.

Badania wstępne nie są   wymagane, jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia u danego   pracodawcy, pracownik rozpocznie pracę u innego pracodawcy, któremu   przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do   pracy w warunkach opisanych w skierowaniu, a kolejny pracodawca uzna, iż odpowiadają   one tym, które panują na zaproponowanym przez niego stanowisku pracy.

Zasada ta będzie   dotyczyć także przypadku, gdy zatrudniony u jednego pracodawcy, podejmie   kolejny etat u innego pracodawcy.

Powyższe nie dotyczy   osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których   mowa § 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra   Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 roku w sprawie ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, nr 169, po.   1650 z póź. zmianami).

Na podstawie art. 229 k.p. pracodawca jest zobowiązany do:

1) nie dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego   brak przeciwwskazań do pracy na

    określonym stanowisku pracy, na jakich pracownik   ubiegający się o zatrudnienie będzie miał pracować,

2) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania  wydanego przez pracodawcę.

Rodzaj badań wykonywanych przez lekarza medycyny pracy:

Badania lekarskie okresowe:

Okresowe badania lekarskie pozostają bez zmian.

Badania okresowe pełnią role profilaktyczną w zakresie wykrywania chorób zawodowych.

Zakres i częstotliwość tych badań określa lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami, uwzględniając wskazówki metodyczne, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Badania lekarskie kontrolne:

Pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni, zawsze podlegają badaniom kontrolnym.

 

Kierujący pojazdami:

Od dnia 20 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się               o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 949). Zmieniło ono zakres badań lekarskich, to jest wprowadzono obligatoryjne badania okulistyczne, a mianowicie:

  

1) zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia, konsultacja u lekarza okulisty  w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie 

    lub posiadających prawo jazdy kategorii:

   AM; A1; A2; A; B1; B; B+E lub T, po 12 - miesięcznym okresie adaptacji w przypadku  powstania jednooczności lub diplopii.

   Przed upływem adaptacji, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych  do kierowania pojazdami,

2) zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, konsultacja u lekarza okulisty oraz  badania oceniające widzenie zmierzchowe,

     zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:

a) osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E,C, C+E,  D1, D1+E,D, D+E lub pozwolenie na     

    kierowanie tramwajem,

b) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym   wartości pieniężne albo o przedłużenie

     ważności tego dokumentu, oraz kierowcy wykonujący  przewóz drogowy,

3) kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy, instruktorów techniki jazdy.

   W SZPZOZ w Oleśnicy, badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia   oraz wrażliwość na kontrast,wykonywane

    są w Pracowni Psychologicznej Pani mgr  Honoraty Kubiak (w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy

    ul.  Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy - tel. 504 180 900, II piętro budynku).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 roku zmieniające  rozporządzenie

   w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki

   zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

   w Kodeksie pracy: Dz. U  z dnia 30.03.2015 roku, poz. 457:

   Rozporządzenie określa, że:

1) badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

a) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

   albo

b) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

2) lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne, wydaje osobie przyjmowanej do pracy albo  pracownikowi orzeczenie lekarskie, wg.

    wzoru określonego w zał. nr 2 lub zał. nr 3 do  ww. rozporządzenia,

3) badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę  skierowania na badania lekarskie w poradni

    medycyny pracy podmiotu prowadzącego  działalność leczniczą (z którym to podmiotem ma zawartą umowę),

4) skierowanie na badania profilaktyczne zawiera następujące informacje:

a) określenie rodzaju badani profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

b) dla osób przyjmowanych lub pracowników przenoszonych: określenie stanowiska pracy (lub  stanowisk pracy),

c) dla pracowników: określenie stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony,

d) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy (lub  stanowiskach) czynników niebezpiecznych

    i szkodliwych dla zdrowia, z podaniem czasu narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

   wykonanych na tych stanowiskach),

4) wzór skierowania stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do ww. rozporządzenia,

5) pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią orzeczenia lekarskiego może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania,

    za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie,  z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do podmiotu

    wymienionego  w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,

6) lekarz, za pośrednictwem którego jest składany wniosek o przeprowadzenie ponownego  badania lekarskiego, w terminie 7 dni od dnia

    otrzymania wniosku, przekazuje go wraz  z dokumentacją stanowiąca podstawę wydania orzeczenia lekarskiego do właściwego

    podmiotu o którym mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,

7) przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania  badań okresowych i orzekanie

    o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy: skierowanie  wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności

    wykonywania dotychczasowej pracy,

8) wzór rejestru wydanych orzeczeń, stanowi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

Uwaga! Ustawa o służbie medycyny pracy: Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia

             jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy: Dz. U. z dnia 4 września 2014 roku, poz. 1184.