Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
czwartek 25 kwiecień 2024

Zarządzenie nr 16/2018

dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Oleśnicy z dnia 06.12.2018 roku,

w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 2019 roku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 z późn. zm., zarządzam, co następuje;

§ 1

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy z siedzibą: 56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, udziela zamówienia w trybie konkursu ofert podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w specjalnościach:

1) chirurgia urazowo - ortopedyczna,

2) chirurgia ogólna,

3) dermatologia,

4) neurologia dla dorosłych,

5) neurologia dla dzieci (w tym opis EEG),

6) urologia,

7) ginekologia i położnictwo,

8) otolaryngologia,

9) okulistyka.

2. Psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień.

3. Podstawowej opieki zdrowotnej (poradnia dla dzieci chorych).

§ 2

Wprowadzam do stosowania Regulamin konkursu ofert z dnia 06.12.2018 roku (w załączeniu)wraz z wzorami:

1) druków ofert (w załączeniu),

2) umów na świadczenia wymienione w § 1 ust. 1; 2 i 3 (w załączeniu).

§ 3

Łączna wartość zamówienia w 2019 roku nie może przekroczyć kwoty 1.179.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wartość kwot zamówienia na poszczególne rodzaje i specjalności, określa złącznik do niniejszego zamówienia.

§ 4

1. Termin składania ofert: 20.12.2018 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

2. Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego

.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                          Dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy  Stanisław Ptak