Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
czwartek 25 kwiecień 2024

Ogłoszenie nr SZPZOZ/POZ/1/2017

o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 26; art. 26 a i art. 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku - tekst jednolity: obwieszczenie Marszałka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 roku: Dz. U. z dnia 7 października 2016 roku poz. 1638;

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą:

56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, tel. 71 798 28 03

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU: 86 - w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna,

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (kod CPV: 85121000 - 3).

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł na okres rozliczeniowy od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r., dla lekarzy w poradni dla dorosłych i w poradni dzieci zdrowych i chorych.

Okres obowiązywania umowy: na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku umów na czas określony, umowa będzie przedłużana na kolejne lata obowiązywania umowy zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, a mianowicie lekarze medycyny ogólnej, rodzinnej, specjaliści chorób wewnętrznych i pediatrii oraz lekarze z I stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii,

a także lekarze w trakcie specjalizacji.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 15.05.2017 roku w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10, w godz.

8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www. szpzoz-olesnica.pl

  

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej w zamkniętych kopertach

z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, do dnia 12 czerwca 2017 roku do godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 3 (II piętro)

w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej

www. szpzoz-olesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy

ul. M. Reja 10.

SZPZOZ w Oleśnicy zastrzega sobie prawo wybrania kilku ofert do realizacji przedmiotu zamówienia w danej poradni.

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert, SZPZOZ w Oleśnicy zawrze umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych.

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                   Stanisław Ptak