Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
czwartek 25 kwiecień 2024

Ogłoszenie nr SZPZOZ/USG/1/2017

o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 26; art. 26 a i art. 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku - tekst jednolity: obwieszczenie Marszałka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 roku: Dz. U. z dnia 7 października 2016 roku poz. 1638;

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą:

56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, tel. 71 798 28 03

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań ultrasonograficznych (kod CPV: 85148000-5), to jest:

L/p Rodzaj badania USG Uwagi
Finansowany w ramach POZ przez NFZ:
1 Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.
2 USG tarczyc i przytarczyc.
3 USG ślinianek.
4 USG nerek.
5 USG moczowodów i pęcherza.
6 USG brzucha i przestrzenie zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego.
7 USG obwodowych węzłów chłonnych.
8 USG przezciemiączkowe.
9 USG bioder u dzieci.
Finansowany w ramach AOS przez NFZ:
1 USG kolan.
2 USG dla kobiet (w poradni ginekologiczno - położniczej).
Niefinansowany przez NFZ:
1 Przepływy dogłowowe.
2 Przepływy w kończynach dolnych.
3 USG piersi.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł na okres rozliczeniowy od 01.07.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Okres obowiązywania umowy: na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku umów na czas określony, umowa będzie przedłużana na kolejne lata obowiązywania umowy zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badąń ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej, tarczycy, przezciemiączkowe u dzieci, bioder u dzieci, kolan, piersi i innych badań USG leżących w kompetencji lekarza POZ,

a mianowicie lekarze radiolodzy, interniści, pediatrzy i inni mający uprawnienia do wykonywania poszczególnych rodzajów badań.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 15.05.2017 roku w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10, w godz.

8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www. szpzoz-olesnica.pl

  

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej w zamkniętych kopertach

z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, do dnia 12 czerwca 2017 roku do godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 3 (II piętro)

w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej

www. szpzoz-olesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy

ul. M. Reja 10.

SZPZOZ w Oleśnicy zastrzega sobie prawo wybrania kilku ofert do realizacji przedmiotu zamówienia w danej poradni.

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert, SZPZOZ w Oleśnicy zawrze umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych.

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                   Stanisław Ptak