Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
sobota 24 luty 2024

Oleśnica 15-10-2019

Komunikat!

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 24-10-2019 do godziny 12:30.

Uzasadnienie zmiany terminu składania ofert.

W dniu 15-10-2019 godz. 11:09 otrzymaliśmy pytania do SIWZ Nr SZPZOZ/ZP/01UE/2019
z dnia 20-09-2019, które są istotne dla postępowania o zamówienie publiczne.

W dniu 17-010-2019 Zamawiający udzieli odpowiedzi na te pytania.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

KOMUNIKAT z dnia 11.10.2019 godz. 17:44

W dniu dzisiejszym udzielono na postępowanie nr SZPZOZ/ZP/01/UE/2019 odpowiedzi na pytania wykonawców. Dołączono także jednolite teksty po zmianach, które zawierały błedy. Dotyczy to załączników:

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna oprogramowania

2. Załącznik nr 9.1 Wzór umowy oprogramowanie medyczne

Poprawione załączniki zamieszczono do pobrania na dole strony.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA!!!

Zamawiający dokonał zmian załączników, które są obowiązujace na dzień składaniania ofert a mianowicie:

Załącznik nr 1, załącznik nr 9.1 i załacznik nr 9.2.

Załaczniki są do pobrania na dole strony.

 

 

Ogłoszenie nr 602013-N-2019 z dnia 2019-09-26 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
RPO WD 2014 - 2020 - projekt: pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy”, o nr RPDS.02.01.01-02-0005/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 93161674300000, ul. ul. Mikołaja Reja  10 , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 798 28 04, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www/szpzoz-olesnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szpzoz-olesnica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, ul. Reja 10; 56-400 Oleśnica


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
Numer referencyjny: SZPZOZ/ZP/01UE/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: część I - dostawa oprogramowania „systemu e-zdrowie”, licencji, wykonanie prac integracyjnych z systemami zewnętrznymi, konfiguracja, migracja danych i wdrożenie oraz przeszkolenie użytkowników Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zwanego dalej „systemem e-zdrowie”; część II - dostawa, montaż (konfiguracje) i uruchomienie laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

II.5) Główny kod CPV: 48180000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30213100-6
30232110-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 816776,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga polisy ubezpieczeniowej dokumentującej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną dostawę wraz ze wskazaniem ich wartości i zakresu wykonanych dostaw, terminów realizacji tych zamówień oraz nazw Zamawiających, a także dowodów wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; b) potencjał techniczny: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, autoryzacji producenta, przez którą należy rozumieć, że Wykonawca jest upoważniony do reprezentowania producenta dla oferowanego urządzenia w zakresie prowadzenia wszystkich czynności prawnych, w tym importu, marketingu, sprzedaży, dystrybucji oraz świadczenia usług związanych z montażem i uruchomieniem oraz konserwacją i pracami inżynieryjnymi; c) kadra techniczna: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, a mianowicie: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania: załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. 4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp: załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku Przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ w formie pisemnej. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, składa: 1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się odpowiednio; 4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 1) dokumenty potwierdzające, że oferowany wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.); 2) w przypadku wyrobów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych - odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania (Deklaracje zgodności; Certyfikaty CE). 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument musi zostać załączony do oferty. 14. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. 16. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego rozdziału SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 18. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 19. Oferta wspólna - sposób przygotowania oferty opisany jest w rozdziale XI SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Załącznik nr 1: - Specyfikacja techniczna oprogramowania „system e-zdrowie” oraz laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych: 2. Załącznik nr 2: - Wykaz dostaw i instalacji oprogramowania medycznego. 3. Załącznik nr 3: - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. 5. Załącznik nr 5: - Oświadczenie o braku przesąłnek do wykluczenia z postepowania. 6. Załącznik nr 6: - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 7. Załącznik nr 7: - Forma zwrotu wadium. 8. Załącznik nr 8: - Formularze ofertowe: nr 8.1 - formularz ofertowy na oprogramowania „system e-zdrowie”. nr 8.2 - formularz ofertowy na laptopy i urządzenia wielofunkcyjne. 9. Załącznik nr 9: - Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego z załącznikami, przy czym załącznik: nr 9.1 - dotyczy umowy na oprogramowanie „system e-zdrowie”; nr 9.2 - dotyczy umowy na laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Kwota wadium w PLN 1 Część I: oprogramowanie „system e-zdrowie”, 25.000,00 2 Część II: laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.. 3.000,00


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja: bezpłatny nadzór autorski nad oferowanym oprogramowaniem wraz ze wsparciem technicznym 15,00
Dostawa licencji wraz z aktualizacjami. 15,00
Koszt wsparcia technicznego po okresie gwarancji 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa oprogramowania „systemu e-zdrowie”, licencji, wykonanie prac integracyjnych z systemami zewnętrznymi, konfiguracja, migracja danych i wdrożenie oraz przeszkolenie użytkowników Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oprogramowania „systemu e-zdrowie”, licencji, wykonanie prac integracyjnych z systemami zewnętrznymi, konfiguracja, migracja danych i wdrożenie oraz przeszkolenie użytkowników Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48180000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 594750,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja: bezpłatny nadzór autorski nad oferowanym oprogramowaniem wraz ze wsparciem technicznym. 15,00
Dostawa licencji wraz z aktualizacjami. 15,00
Koszt wsparcia technicznego po okresie gwarancji 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: 1) dostawa, konfiguracja i uruchomienie 9 szt. laptopów, zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) dostawa, konfiguracja i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax, kopiarka), zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) dostawa, konfiguracja i uruchomienie 9 szt. laptopów, zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) dostawa, konfiguracja i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax, kopiarka), zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 222026,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Attachments:
Download this file (Aktualizacja 11_10_2019_Zalacznik nr 8_1 Wzor oferty na oprogramowanie.doc)Aktualizacja 11_10_2019_Zalacznik nr 8_1 Wzor oferty na oprogramowanie.doc[ ]233 kB
Download this file (Cd_Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc)Cd_Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc[ ]169 kB
Download this file (Cd_Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc)Cd_Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc[ ]169 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert z 24-10-2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert z 24-10-2019.pdf[ ]105 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert z 24-10-2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert z 24-10-2019.pdf[ ]105 kB
Download this file (Model Bazy Danych CGM CLININET Schematy.zip)Model Bazy Danych CGM CLININET Schematy.zip[ ]1352 kB
Download this file (modele baz danych.zip)modele baz danych.zip[ ]35182 kB
Download this file (Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc)Odpowiedzi na pytania z dnia 11_10_2019.doc[ ]880 kB
Download this file (Pytania_i_odpowiedzi_17-10-2019.doc)Pytania_i_odpowiedzi_17-10-2019.doc[ ]157 kB
Download this file (Pytania_i_odpowiedzi_21-10-2019.doc)Pytania_i_odpowiedzi_21-10-2019.doc[ ]156 kB
Download this file (Pytania_i_odpowiedzi_21-10-2019.doc)Pytania_i_odpowiedzi_21-10-2019.doc[ ]156 kB
Download this file (SIWZ.doc)SIWZ.doc[ ]406 kB
Download this file (specyfikacja_posiadanych_modulow.doc)specyfikacja_posiadanych_modulow.doc[ ]431 kB
Download this file (system_kolejkowy_wymagania_sprzetowe_minimalne.doc)system_kolejkowy_wymagania_sprzetowe_minimalne.doc[ ]17 kB
Download this file (warunki_zasady_przeprowadzenia_prezentacji.zip)warunki_zasady_przeprowadzenia_prezentacji.zip[ ]18 kB
Download this file (Zalacznik nr 1 Specyfikacja_techniczna_oprogramowanie 03.10.2019.doc)Zalacznik nr 1 Specyfikacja_techniczna_oprogramowanie 03.10.2019.doc[ ]837 kB
Download this file (Zalacznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy.doc)Zalacznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy.doc[ ]151 kB
Download this file (Zalacznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy.doc)Zalacznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy.doc[ ]153 kB
Download this file (Zalacznik nr 6 Oświadczenie-grupy kapitałowe.doc)Zalacznik nr 6 Oświadczenie-grupy kapitałowe.doc[ ]150 kB
Download this file (Zalacznik nr 7 Forma zwrotu wadium.doc)Zalacznik nr 7 Forma zwrotu wadium.doc[ ]148 kB
Download this file (Zalacznik nr 9_1_ Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne 03_10_2019.doc)Zalacznik nr 9_1_ Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne 03_10_2019.doc[ ]394 kB
Download this file (Zalacznik nr 9_1_ Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne_11_10_2019.doc)Zalacznik nr 9_1_ Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne_11_10_2019.doc[ ]401 kB
Download this file (Zalacznik_ nr9_2_Wzor_umowy_na_laptopy_i_urządzenia_wielofunkcyjne_03_10_2019.doc)Zalacznik_ nr9_2_Wzor_umowy_na_laptopy_i_urządzenia_wielofunkcyjne_03_10_2019.doc[ ]231 kB
Download this file (Zalacznik_ nr9_2_Wzor_umowy_na_laptopy_i_urządzenia_wielofunkcyjne_21_10_2019.doc)Zalacznik_ nr9_2_Wzor_umowy_na_laptopy_i_urządzenia_wielofunkcyjne_21_10_2019.doc[ ]234 kB
Download this file (Zalacznik_9_1_Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne 17_10_2019.doc)Zalacznik_9_1_Wzor_umowy_oprogramowanie medyczne 17_10_2019.doc[ ]406 kB
Download this file (Zalacznik_nr_1_Specyfikacja_techniczna_oprogramowanie_11_10_2019.doc)Zalacznik_nr_1_Specyfikacja_techniczna_oprogramowanie_11_10_2019.doc[ ]839 kB
Download this file (Zalacznik_nr_2_Wykaz_dostaw.doc)Załącznik nr 2 Wykaz dostaw.doc[ ]153 kB
Download this file (Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf)Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf[ ]42 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Specyfikacja-techniczna-oprogramowanie.doc)Załącznik nr 1 Specyfikacja-techniczna-oprogramowanie.doc[ ]821 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc)Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc[ ]147 kB
Download this file (Załącznik nr 8.1 Wzór oferty na oprogramowanie.doc)Załącznik nr 8.1 Wzór oferty na oprogramowanie.doc[ ]232 kB
Download this file (Załącznik nr 8.2 formularz ofertowy na laptopy i drukarki.doc)Załącznik nr 8.2 formularz ofertowy na laptopy i drukarki.doc[ ]211 kB
Download this file (Załącznik nr 9.1 Wzór umowa na oprogramowanie medyczne.doc)Załącznik nr 9.1 Wzór umowa na oprogramowanie medyczne.doc[ ]394 kB
Download this file (Załącznik nr 9.2. Wzór umowa na laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.doc)Załącznik nr 9.2. Wzór umowa na laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.doc[ ]230 kB