Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
poniedziałek 5 czerwiec 2023
PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA NR 1
PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2
WOZ LIGOTA
WOZ BOGUSZYCE

Oleśnica, dnia 14.01.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe:  07109024150000000108014013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458

adres strony internetowej: http://www.szpzoz-olesnica.pl

adres e-mail:

ZAMAWIAJĄCY.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie 2 – 3 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na działce 2/4 AM 82 przed budynkiem Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy,                         a w szczególności:

1)      wykonanie projektu budowlanego;

2)      uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych i Sekcją Dróg Miejskich w Oleśnicy o ile zajdzie taka potrzeba.

Informacje dodatkowe:

1. Parking winien być zaprojektowany z tych samych materiałów (rodzaj kostki i układ miejsc

    postojowych) jakie zastosowano przy budowie parkingów w 2012 roku, aby zachować

    podobny wygląd i estetykę otoczenia budynku przychodni.

2. Lokalizacja do ustalenia (chodzi o taką lokalizację, aby najłatwiej było osobom

   niepełnosprawnym pozostawić samochód na miejscu oznakowanym i skorzystać z wejścia

   głównego do budynku przychodni od strony ulicy – wejście „A”).

    Ostateczna liczb miejsc oznakowanych ustalona będzie po dokonaniu wizji lokalnej

    z projektantem.

2. Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz.

    w wersji elektronicznej.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia w zakresie projektowania tego typu zadań.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową;

2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres email, numer telefonu, numer NIP;

4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, lub też dostarczona      osobiście na  adres: SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 do dnia 22.01.2019     r. do godziny 11:00, w zamkniętej kopercie opisane: ”Projekt parkingu - Nie otwierać przed 22.01.2019 r. do godz. 11:15”.

   Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

2. Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem      zwrotnym.

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy pokój nr 3 II p.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

    treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców obliczenia (skalkulowania) ceny ofertowej za przedmiot

   określony w specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych

    z realizacją przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem kosztów pracy, których wartość

   przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

   minimalnej stawki godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym

    wynagrodzeniu za pracę. 

2. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto w złotych, a także wyszczególnić wartość

    podatku VAT w złotych.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w przypadku rażąco niskiej ceny, o udzielenie

    wyjaśnień , w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zamówienia,

    uwzględniającego w szczególności:

1) oszczędności wynikających z metody wykonywania zamówienia,

2) wybranych rozwiązań technicznych,

3) kosztów pracy.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZPZOZ W OLEŚNICY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

         PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

    Oferta z najniższą ceną otrzyma (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) maksymalną

    liczbę punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, wynikającą ze wzoru:

    C = (Cnc : Cbc) x 100 [pkt,]

    

     gdzie:  Cn c - najniższa cena oferty,

                Cb c - cena badanej oferty,

               C  - punkty przyznane za kryterium ceny,

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Zamawiający  pod adresem email:

X. ZAŁĄCZNIKI - do pobrania poniżej

1.  Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

2.  Załącznik Nr 2 – projekt umowy.

3.  Załącznik Nr 3 – protokół zdawczo – odbiorczy.

                                                                                                          …………………….

Załącznik nr 1

…………………….

(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

1. Nazwa i adres wykonawcy: ………………………………………………………………….. .

   1) NIP: ………………………….. ,

   2) REGON: …………………….. ,

   3) fax: …………………………… ,

   4) e - mail: ………………………. ,

   5) telefon: ……………………….. .

2. Przedmiot oferty:

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania, w zakresie zaprojektowania parkingu na posesji Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, oferujemy:

1)      wykonanie projektu budowlanego;

2)      uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych i Sekcją Dróg Miejskich w Oleśnicy o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Oferujemy całkowite wykonanie zamówienia, za cenę:

   a) netto: ……………….. PLN,

   b) podatek VAT: ……… PLN,

   c) brutto: ……………… PLN (słownie:  ………………………. ).

   b) podatek VAT: ……… PLN,

   c) brutto: ……………… PLN (słownie:  ………………………. ).

                                                    

4. Przedmiot zamówienia (ust. 2 pkt 1 i 2, to jest wykonanie projektu budowlanego           

     załatwienie formalności w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania  pozytywnej opinii

     Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy), wykonam (y) w terminie do 60 dni (licząc od dnia

    podpisania umowy).

5. Oświadczamy, że:

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji

    przyszłego świadczenia umownego,

2) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

  i nie wnosimy uwag i zastrzeżeń,

3) projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego żadnych uwag

    i zastrzeżeń.

6. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków

    Zamówienia, to jest: 30 dni.

7. Integralną częścią niniejszej oferty są załączniki:

1) zaakceptowany wzór umowy (złożona parafa na każdej stronie projektu umowy z pieczątkami

   na ostatniej stronie umowy),

2) wyciąg z KRS lub inny dokument uprawniający do działalności gospodarczej - w załączeniu.

………………………………                      ………………………………………………….

               (miejscowość i data)                                                (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

„Wzór”

UMOWA

Nr  SZPZOZ/ZP/01/Projekt/2019

zawarta na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) w Oleśnicy, w dniu … . … .2019 roku pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, reprezentowanym przez dyr. Stanisława Ptaka , przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Elżbiety Pruszczyńskiej, zwanym dalej Zamawiającym,  

a

…………………………………………………………………………………………………..

                                                                 (nazwa i siedziba wykonawcy, NIP, REGON. KRS itp.)

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. ,

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2019 roku, na wykonanie projektu miejsc parkingowych, strony zgodnie ustalają:

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie parkingu na działce 2/4 AM 82 przed

    budynkiem Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 

    w Oleśnicy, a w szczególności:

1)      wykonanie projektu budowlanego;

2)      uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych i Sekcją Dróg Miejskich w Oleśnicy o ile zajdzie taka potrzeba.

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wynagrodzenie i warunki płatności:

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni,

    kwotę  …………. PLN netto + podatek VAT …….. PLN, to jest brutto ……… PLN.

2. Kwoty brutto, określone w § 2 ust. 1, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją

    przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca wystawi prawidłową pod względem formalnym (dane adresowe, termin 

    płatności, data sprzedaży) fakturę VAT po podpisaniu przez Zamawiającego, protokołu 

    odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Na fakturze VAT Wykonawca jest zobowiązany umieścić informację o: numerze niniejszej

    umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy:

Dokumentacja projektowa i dowód złożenia i przyjęcia wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Oleśnickim, winna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

Oświadczenia: 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i jest uprawniony do otrzymywania  faktur

   VAT.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur

    VAT.

                                                                        § 5

Kary umowne:

1. Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) przez Zamawiającego, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które

    odpowiedzialny jest Zamawiający chyba, że zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące,

    że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

    w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto:

2) przez Wykonawcę, w przypadku:

a) niedotrzymania terminu realizacji niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości umowy

    brutto, za każdy dzień zwłoki:

b) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

§ 6

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy  

    z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

    Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

    w następujących przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145

   ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sytuacji o której mowa w ust, 5. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy                       

    w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 10 dni, ze skutkiem określonym

   w § 5 pkt. 2 lit. b) umowy.                                                                            

6. Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z Jego

    zobowiązaniem zawartym w ofercie, która stanowi integralną część umowy.

7. W przypadku zaistnienia sporu między stronami, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia

    będzie Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 7

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:

    ………………................................. tel.: …………… lub w przypadku nieobecności inna

    osoba upoważniona przez Wykonawcę.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 

    Stanisław Ptak, tel. 71 798 28 03 lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez

   Zamawiającego.

§ 8

Liczba egzemplarzy:

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 9

Załączniki do umowy:

1. Oferta z dnia … 01.2019 roku.

3. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.

* niepotrzebne skreślić

   WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY

…………………...                                                                                                                                                                                                                                                     ...……………………...

   (pieczęć  imienna  i  podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( pieczęć  imienna  i  podpis)

 

.................................                                                                                                                                                                                                                                                            ……………………

         (pieczęć  firmowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (pieczęć  firmowa)

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ......................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis  Głównej Księgowej)

                                                                                                               ........................................................................................................

                                                                                                        (podpis  pracownika  odpowiedzialnego  za  zamówienia  publiczne)

                                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do umowy               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Oleśnica, dnia ……………                              

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

1. ZAMAWIAJĄCY:

    

SZPZOZ w Oleśnicy, w imieniu którego odbioru dokonuje: Stanisław Ptak:

       niniejszym potwierdza przyjęcie od  WYKONAWCY: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………w imieniu którego przekazuje:  

         …………………………………………………………………………………                   

                       Imię                                    Nazwisko                                                                                 stanowisko

2.  ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał komplet dokumentacji na budowę parkingu na

     posesji Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy

     oraz kopie wniosku na pozwolenie na budowę (przyjętego przez Starostwo Powiatowe

     w Oleśnicy):

     

3.  Uwagi i zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY

………………….                                                                           ……………………..