Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
sobota 21 maj 2022
PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA NR 1
PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2
WOZ LIGOTA
WOZ BOGUSZYCE

Oleśnica, dnia 06.03.2019.

SZPZOZ/ZP/01/ sam/ 2019.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

SZPZOZ w Oleśnicy ul. Reja 10 informuje, że rozstrzygnął postępowanie               z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 11.02.2019 roku, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena za dostawę samochodu osobowego nowego z fabryczną instalacją LPG, zgodnie z załączoną ofertą.

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

 

Vip Car Sp. z o.o.

Ul. Pużaka 6, 45-273 Opole

z ceną: 61.992,00 złotych brutto.

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagania

i warunki określone w zapytaniu cenowym.

Nr postępowania: SZPZOZ/ZP/01/sam/2019

Oleśnica, dnia 11.02.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe: 07109024150000000108014013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458

adres strony internetowej: http://www.szpzoz-olesnica.pl

adres e-mail:

ZAMAWIAJĄCY.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego nowego z fabryczną instalacją LPG, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową;

2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres email, numer telefonu, numer NIP;

4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, lub też dostarczona         osobiście na  adres: SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 do dnia 05.03.2019     r. do godziny 11:00, w zamkniętej kopercie opisane: ”Samochód osobowy - Nie otwierać przed 05.03.2019 r. do godz. 11:15”.

   Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

2. Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem       zwrotnym.

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy pokój nr 3 (II p.).

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

   treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców obliczenia (skalkulowania) ceny ofertowej za przedmiot

   określony w specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych

   z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto w złotych, a także wyszczególnić wartość

   podatku VAT w złotych.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

 

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZPZOZ W OLEŚNICY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

         PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

1. Cena: - 60 pkt.

   Oferta z najniższą ceną otrzyma (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) maksymalną

   liczbę punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, wynikającą ze wzoru:

   C = (Cnc : Cbc) x 60 [pkt,]

  

     gdzie: Cn c - najniższa cena oferty,

               Cb c - cena badanej oferty,

               C - punkty przyznane za kryterium ceny.

2. Parametry techniczne: - 20 pkt., to jest:

1) zużycie paliwa (gazu): 10 pkt., przy czym:

a) zużycie do 7,0 l/100 km:           10 pkt;

b) zużycie od 7,1 do 8,0 l/100 km:  5 pkt;

c) zużycie powyżej 8,1 l/100 km:    0 pkt;

2) prześwit: 5 pkt. (największy oferowany prześwit otrzyma 5 pkt, a pozostałe 0 pkt.);

3) pojemność bagażnika : 5 pkt. (największa oferowana pojemność otrzyma 5 pkt, a pozostałe 0

   pkt.).

3. Gwarancja: 20 pkt., przy czym:

1) gwarancja 5 letnia – 20 pkt.;

2) gwarancja 4 letnia – 10 pkt.

3) gwarancja 3 letnia – 5 pkt.;

4) gwarancja 2 letnia – 0 pkt.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Oferta najkorzystniejsza: cena sprzedaży samochodu oferowanego przez Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów (zgodnie z kryteriami w rozdziale VII) i oferowana cena zakupu używanego samochodu Hyunadai i 30 Wagon, o którym jest mowa w rozdziale IX.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Zamawiający oczekuje w rozliczeniu sprzedaż używanego samochodu osobowego m- ki Hyundai i 30 Wagon z 2014 roku - dane techniczne w załączeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze sprzedaży ww. używanego samochodu                    w przypadku niskiej wyceny i możliwości sprzedaży w oddzielnym trybie – wówczas obowiązują kryteria ocen jak w rozdziale VIII bez odejmowania ceny zakupu przez Wykonawcę używanego samochodu.

Innych dodatkowych informacji udziela Zamawiający  pod adresem email:

X. ZAŁĄCZNIKI - do pobrania poniżej

1.  Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna samochodu.

3.  Załącznik Nr 3 - projekt umowy lub standardowa umowa sprzedaży samochodu.

4. Załącznik Nr 4 - dane techniczne używanego Hyunadai i 30 Wagon.